ders kayıtları muhasebe 1

ZORUNLU OLAN DERSLERİ SEÇİNİZ( 9 DERS)

Görünmeyen dersleri AÇILAN DERSLER den seçip danışman onayına gönderiniz

62010010 32011 Ofis Programları-I 3

62010012 32011 Yabancı Dil-I (İngilizce) 2 |

ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 |

MUV101 Genel Muhasebe-I 4 | 4 CC

MUV103 Genel İşletme 3 | 3 CC

MUV105 Mikro Ekonomi 3 | 4 CC

MUV107 Temel Hukuk 2 | 4 AA

MUV109 Mesleki Matematik 2 | 3 DD

TDİ101 Türk Dili I

Aşağıdakilerden birini seçip danışman onayına gönderiniz

MUV115 E-Ticaret

               İletişim

TOPLAM 10 DERS OLACAK

ofis programları konular

 

Excel de hesaplama yapma, Faiz hesaplama,

tablo çizme

formuller, fonksiyonlar, formül kopyalama

ücretbordro

doviz kur hesaplar

etkili_sunum_teknikleri1

gorsel tasarim

RENKLER ANLAMI

tasarimteknikleri

Domain, Hosting kavramları internet sitesi kurma

Düzenleme, web tasarım, c panel, e mail alma, e posta gönderme.

Microsoft access de tablo oluşturma, veri türleri

Microsoft access de dış veri alma verme işlemleri

form oluşturma, rapor oluşturma, sorgulama

bilgisayarkursu/ms-access-ilk-ders

3Access’in Öğeleri
4
5
6
7
8
9
10

http://www.accesstr.net/

 

pazarlama mevzuatı örnek çalışma

pazarlama mevzuat soru

http://www.telifhaklari.gov.tr/Genel-Sorular

telif haklari

http://www.telifhaklari.gov.tr/Telif-Hakki-Nedir

1)Tüketici kredisi nedir ?

Cevap ; Tüketim amacıyla satın alınan mal ve hizmetlerin finansmanını karşılamaya yönelik bir kredi şeklidir.

2) Tüketici kredi çeşitleri nelerdir?
Cevap ;

– Veresiye satış,
– taksitli satış ve
–   bankaların verdikleri tüketici krediler olmak uzere 3e ayrilir .

3) Konut kredisi nedir?

-Konut kredisiniz vadesi 5 ila 30 yıl arasında değişmektedir.
-Konut kredisinde faiz sabittir.
-Kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı degismemektedir.

4)……..  kredisinde satın alınan konutlar teminat gösterilir.  (Cevap= Konut)

5)Morgıc kredisi ne işi yarar.?

-Tüketicinin yeni bir konut dışında arsa alımı,  Konut tadilatı, düğün harcaması yapması gerektiğinde morgic yasası kapsamında ipotekli ihtiyaç kredisi kullanabilirler.

Yorumlar bölümünde örnek sorularınızı girebilirsiniz

ticaret hukuku

ttk ile ilgili görsel sonucu

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU  sunum link izle

Senet doldurma – hazırlama detaylı anlatım

Tic. hukuku kıymetli evrek ciro…

Senet Tahsilatı ve Senet Bozdurma

http://www.senet.gen.tr/cek-ve-senet-arasindaki-fark/

Hamiline ve nama yazılı senet nedir ?… 

2- Senetler de BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI

 

3. Çekteki ibraz sürelerini yazınız.

– Çekin üzerinde yazılı muhatap banka şubesi ile keşide yeri aynı ise on gün,

– Çek üzerindeki muhatap banka şubesi ile keşide yeri farklı ise bir ay,

– Farklı kıtalarda ise 3 ay  içinde muhataba ibraz edilmelidir.

 

4. Hisse senedinin tanımını yazınız.

Sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri kıymetli evraklara hisse senedi denir.

 

5. Hisse senedi çıkarmaya yetkili kuruluşları yazınız. 

– Anonim şirketler

– Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler

– Özel kanunla kurulmuş kurumlar (T.C. Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşekkülleri, sigorta şirketleri, bağlı ortaklıklar)

 

6. Hisse senedinde Rüçhan hakkı nedir? İşletmenin bedelli sermaye artırımına gitmesi halinde mevcut ortakların artırımdan öncelikle pay alma hakkına rüçhan hakkı denir.

 

7. Primli Tahvil ve Başa Baş Tahvilin tanımını yazınız. 

Tahvil üzerinde yazılı (nominal) değer ile piyasaya çıkarılıyorsa başa baş, üzerinde yazılı değerden daha aşağı bir tutarda piyasaya çıkarılıyorsa primli tahvil denir.

 

8. Hisse senedi ve tahvil arasındaki farklardan 2 tanesini yazınız. 

– Hisse senedi sahibine ortaklık, tahvil ise alacak hakkı sağlar.

– Hisse senedi sahibi yönetime katılır, tahvil sahibi katılamaz.

– Tahvilde vade varken hisse senedinde vade yoktur.

– Tahvil sabit, hisse senedi ise değişken getirilidir.

– Tahvilde risk yoktur. Hisse senedinde risk vardır.

– Hisse senedini anonim şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler çıkarabilirken tahvilleri bunların yanında tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşları da çıkarmaktadır.

 

 http://www.slideshare.net/boun_ecommerce/turkiye-eticaret-hukuku

İşlenen konularla ilgili soruları inceleyiniz, konunun tekrarı bakımından sınavlara hazırlanmanız için önemli.

http://www.sinavonline.net/

-ticaret-hukuku-cozumlu-sorular.html

 1. Ekonomik faaliyetleri (kazançları)sınıflandırınızEsnaf işletmeleri   2.Ticari işletme  3. Serbest Meslek
 2. Ekonomik faaliyetlerin vergilendirilme yollarını yazınız
 3. Basit usul, İşletme Esası, Bilonço esası ve Vergiden muaf
 4. ticari işletmenin unsurları nelerdir?
 5. Ticari işletmenin mal varlıklarını yazınız?
 6. Ticari işletmenin şubelerinin özelliklerini yazınız
 7. Ticari işletmenin rehni nasıl yapılır, Rehnin bildirimi nerede , kaç günde yapılır
 8. Taşınmaz malların rehni nasıl yapılır, nerelere bildirilir
 9. Ticari işletmenin rehni hangi unsurları kapsar
 10. Ticari işletmeyi devir almanın sonuçlarını yazınız
 11. Ticari işletmenin rehninin taraflarını yazını
 12. Rehin edilen malların mülkiyetinin alacaklıya geçmesini içeren sözleşmeler geçerli midir? neden
 13. Bir tic. işletmeye birden fazla işletmenin rehin sözleşmesi yapması durumunda öncelik sırası kimdedir.
 14. Rehin kurulduktan sonra işletme sahibinin işletmedeki varlıklar üzerindeki yetkilerini yazınız
 15. Rehin edilen işletme üzerindeki mallar başkasına devredilirse ne olur
 16. Rehinli borcun ödenmemesinin sonuçlarını yazınız
 17. Rehinli işletme devredilirse ne olur
 18. Devir alanın işletmenin rehninden haberi yoksa alacaklı ve devir alanın durumunu yazınız
 19. Hangi durumlarda tacir sıfatı kazanılır
 20. Tacir olmanın sonuçlarını yazınız
 21. hukuk bakımından birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan varlığa ne ad verilir?…………………………..
 22. Tek bir şahıs, fert, kurumlaşmamış kişi. Hukukta, hak edinebilen, yetki kullanabilen ve sorumluluk üstlenebilen varlıklara ………. denir.
 23. Tacirler arası ilişkilerde özel hükümler nelerdir?
 24. tacirler arasında ihtar, ihbarlarda şekle uymanın  sonuçlarını yazınız
 25. Tacirler arası ihtar ve ihbar hangi yollarla yapılır
 26. Bir tacire ait  varlığı borç ödeninceye kadar elinde tutma hakkına ne ad verilir…….
 27. Hapis hakkını kullanma yollarını  ve zamanını yazınız(Borçlunun rızası ile zilyetlik, alacak zamanını gelmesi, zilyetlikle ilişkili bağın olması)
 28. Ayıplı mal nedir?
 29. Ayıplı mallarda  alıcının haklarını yazını?
 30. Ayıplı mallarda tüketicinin hiç bir mazeret göstermeden cayma hakkı kaç gündür
 31. Ayıplı mallarda  ayıbın sonradan görülmesi durumunda ayıbın bildirilme süresi  kaç aydır
 32. Türk Ticaret Kanununa göre Ayıplı mallarda bildirim ve zaman aşımı süreleri…Teslim sırasında ayıp belli ise 2 gün içinde, Açıkça belli olmayan ayıp 8 gün içinde, satıcıya bildirilmek zorundadır. Muayne ile belli olmayan ayıplar ayıp doğmasıyla , Borçlar kanuna göre 2 yıllık zaman aşımı vardır.
 33. Muhasebeci hp yazıcı almış , yazıcıyı üç yıl kullanmadığını, 3 yıl sonunda kullanmak istediği yazıcı çalışmamıştır. Muhasebecinin haklarını yazınız…
 34. Satıcı ağır kusurlu ise  zamanaşımı yoktur. ayıp hile ile gizlenmişse haksız fiil süreleri geçerlidir.
 35. Fatura kesilmiş, mal ve hizmet tesliminden 30 gün geçmesine rağmen borçlu borcunu ödemez ise ne olur…(Borçlunun temerrüt e düşmesi)
 36. İki yada daha fazla kimsenin , diğer kimselere karşı birlikte borç altına girmesine ne ad verilir?(müteselsilen borçluluk nedir…
 37. Müteselsilen borçlulukta amaç nedir?
 38. Borçlu borcunu süresi içinde ödemez ise alacaklının haklarını yazınız
 39. Ticari işlerde kefillerin sorumluluğunu yazınız
 40. Adi işlerde kefillik , icra takibi ile ilgili sırayı yazınız
 41. Alacak hakkından yoksun kalınması karşılığında  kanun , sözleşmeye  göre ödenmesi gereken bedel, semereye ne ad verilir
 42. Ticari işletmeyi ilgilendiren işlere ne ad verilir?
  1. uyuşmazlıklarda hangi kanun hükümleri uygulanır.
 43. Ticari işletmeyi ilgilendirmeyen, kişiler arasında ödünç verme, borç alacak ilişkilerine ne ad verilir? uyuşmazlıklarda hangi kanun hükümleri uygulanır.
 44. Tacir olmanın sorumluluklarını yazınız?
 45. Faiz  nedir? temerrüt faizi istenebilmesi için neler gereklidir
 46. faiz türleri(akti faiz, kanuni faiz, temerrüt faizi, tazminat faizi kavramlarını açıklayınız.
 47. Ticari işlerde faiz oranınını yasal sınırı nedir?
 48. A işletmesi B ile  %25 faizle anlaşmıştır. sizce geçerli faiz oranı nedir
 49. Niteliklerine göre faiz türleri(kapital faizi, temerrüt faizi) Kaynağına göre (Kanuni , akti faiz) Hesaplama şekline göre Basit, bileşik faiz
 50. Ticari işlerdeki uyuşmazlıkların çözümünde hakim ticari hükümlerin uygulama sırasına bakar. Ticari hükümlerin uygulama sıralarını yazınız
 51. Aşağıdakilerden hangileri işletmeye dahildir? a. işletme adı,b. ticaret ünvanı c. Markalar  d.hepsi, e hiçbiri
 52. İşletmenin gayrimaddi malları arasında olmayan hangsidir. a. patent  b telif,.c knowhow, sınai haklar d. binalar
 53. Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda hakim hangi hükümlere göre karar verir, Sıralayınız.
 54. sözleşme kanuna aykırı ise  hakim neye göre karar verir.
 55. sözleşme kanunlara uygun ise hakim neye göre karar verir
 56. Hakim herhangi bir uyuşmazlıkta, ticari hüküm yoksa, ticari örf ve adetlere göre karar verir. Önce olayın olduğu yerdeki  örf adelere, o da yoksa genel örf ve adelere göre karar verir. Borçlar kanunu, içtihatlara bakar o da yoksa kendini kanun koyucu yerine koyarak karara bağlar.
 57. Tacir olmayanlara ticari örf ve adetler uygulanmaz, kanun istisna getirmiştir. tacir olmayanlar o bölgede ticari örf ve adetten haberleri varsa, onlara da ticari örf ve adet kuralları uygulanır
 58. İki kişinin her hangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip, bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme …….. sözleşmesidir.
 59. Cari hesap (CH) sözleşmesinin geçerli olabilmesi için nasıl yapılmalıdır….
 60. (CH) KESİLMESİ NASIL YAPILIR. (CH) Bakiyesine itiraz nasıl, hangi yollarla  yapılır. İtiraz süresini yazınız
 61. (CH) sözleşmesinde faiz isteme hakkı kaç ay sonra başlar  3333
  1. (CH) sözleşmesinde alacak isteme hakkı neden sonra başlar
 62. ……..hesabı , hesaplaşma yöntemidir. Taraflar karşılıklı olarak borçlarını nakit ödemeden kurtulurlar, hesaptan ödemiş olurlar.
 63. (CH) a neler yazılmaz( takas olamayan mallar, Emanet mallar, belirli amaç için teslim edilen mallar)
 64. (CH) sözleşmesinde hesap bakiyesine  1 ay içinde itiraz edilmez ise ne olur.
 65. Ticari işlerde dava türlerini yazınız
 66. Tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın açılan davalara ne ad verilir. Bu davalara hangi mahkemeler bakar.
 67. Mutlak ticari  davalara örnek veriniz
 68. Cari hesap sözleşmelerine rehin konabilir mi? Neden
 69. Cari hesap sözleşmesine konan haciz  kaç gün içinde kaldırılmaz ise sözleşme fesih edilebilir
 70. Cari hesap sözleşmeleri hangi durumlarda sona erer
 71. Cari hesap sözleşmelerinde taraflardan birinin ölmesi  durumunda sözleşme nasıl sona erer
 72. CH sözleşmelerinde hile, haksız kazanç sağlama, çift kayıt gibi  durumlara itiraz  nasıl ve ne zamana kadar yapılmalıdır.
 73. CH sözleşmelerinin sona ermesiyle zaman aşım süresi başlar. Bu süre Kaç yıldır?
 74. Her iki taraf için de ticari iş sayılan  hususlardan doğan çekişmesiz yargı  işleri Nispi ticari davalardır.  Bu davalara ne ad verilir? Hangi mahkemeler yetkilidir.
 75. Ticari işletmeleri ilgilendirmeyen davalara ne ad verilir? Hangi kanunlara göre çözüme ulaştırılır.
 76. Yorum soru: ticaretle uğraşanlara uygulanan hükümler diğer kişilerden farklı ve ağır hükümlerdir. Neden ağır hükümler konmuştur.
 77. TTK  gerçek kişi tacir sayılanları yazınız
 78. TTK a göre Tüzel kişi tacirleri yazınız
 79. Ticari hükümlere göre kimler iflasa tabidir? Sermaye şirketlerini bilerek iflasa neden olan yöneticilerin iflası istenebilir mi
 80. Tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullanıdığı ada ne ad verilir?
 81. İşletme sahibini değil de işletmeyi tanıtmak ve benzerlerinden ayırmak için kullanılan adlara ne ad verilir?
 82. Bir tacir , başka bir tacirin ticaret ünvanını kullanması, hukuksal olarak neyi doğurur?
 83. ticaret ünvanını seçer ve kullanırken nelere dikkat etmeliyiz…
 84. Gerçek kişilerin ticaret ünvanı nasıl yazılır, örnek veriniz
 85. Tüzel kişilerin (AŞ, LİM. ŞİRKET) ticaret ünvanında neler yer alır , örnek veriniz
 86. Şahis şirketlerin ticaret ünvanına örnek veriniz
 87. Ali Gül ve Ortakları   şeklinde ünvan hangi şirketler için örnek verilebilir
 88. Ticaret ünvanındaki  MİLLİ, CUMHURİYET, TÜRKİYE  Gibi ekleri kullanmak için nereden izin alınır.
 89. işletme adı, tic ünvanı dürüstlüğe aykırı biçimde başkası tarafından kullanılırsa hak sahibinin hakları nelerdir(Tesbit davası, Kullanımın yasaklanmasını isteme, tescilin kaldırılması, silinmesi, Maddi durumun ortadan kaldırılması, ilgili malların imhası, maddi ve manevi tazminat davası açma hakları vardır
 90. Girişimci tarafından ekonomik çıkar sağlamak amacıyla emek ve sermayenin bağımsız şekilde bir araya getirilmesi ve esnaf işletmesi gelir sınırlarını aşan düzeyde gelir sağlamak amacındaki faaliyetlere ne ad verilir
 91. İşletmelerin üretim yöntemleri, teknolojisinin başka firmalara satılması, kiralanmasına KNOW-HOW denir.  iyi niyet, itibar, iyi tanınma güvenlik ve şöhret ve uysallığa  GOOD WİLL  denir.
 92. Müstakil sermayesi ve muhasebesi bulunmadığı halde ticari sınai faaliyet yapan, merkeze bağlı , dış ilişkilerinde bağımsız, merkezden ayrı yerlerde olan yerlere ne ad verilir?
 93. Temsil yetkisi en geniş tacir yardımcısına ne ad verilir?
 94. Ticari işletmenin devrinde devreden tacirin alacaklılara karşı sorumluluğu kaç yıl devam eder?
 95. Ticari işletmenin devri nasıl yapılır, nerelere bildirilmelidir
 96. Ticaret ünvanı devrini yazınız
 97. Ticaret siciline bildirilmeyen devir işlemlerinin hukuki sonuçlarını yazınız
 98. bir borcun ödeneceğine güvence olarak, borç ödenince kaldırılmak koşuluyla, borçlunun ortaya koyduğu bir taşınmaz üzerinde alacaklı lehine tapu siciline işlenen kayıt. a ne ad verilir.
 99. bir borcun ödeneceğine güvence olarak, borç ödenince kaldırılmak koşuluyla, borçlunun ortaya koyduğu bir taşıtlar üzerinde alacaklı lehine trafik  siciline işlenen kayıt. a ne ad verili
 100. Kimler ticaret siciline tescil ve ilan olmak zorundadır
 101. İşletmeler yatırım ve finansal ihtiyaçlarını nerelerden karşılama yoluna giderler
 102. bir mülkün sahibi olan ve sahibi olduğu mal üzerinde kullanım hakkı da olan kişiye …zilyet denir.
 103. zilyetlik, bir kişinin bir mal üzerindeki hakimiyetini tanımlar. Söz konusu mal, ister taşınır olsun ister taşınmaz olsun, mal sahibinin kullanım durumuna bakılmaksızın mülk sahibinin mal üzerindeki hakimiyet hakkına zilyetlik denir.
 104. Menkul malların rehni , zilyetlik devri ile olur. Ticari işletmenin rehni sözleşme ile olur.  iki rehin arasındaki farkı yazınız
 105. Ticari işletmenin rehninde kimler yetkilidir
 106. Ticari işletmenin rehninde ticaret siciline tescili  zorunlu unsurları yazınız( alacaklı ünvan, tutar, faiz ve oranı, tescil harç ve masrafları kim ödeyecek)
 107. Ticaret sicili memurluğu, ticari işletme rehni tescil ve ilan ettikten sonra, bu rehin işlemlerini nerelere bildirmek zorundadır? (Tapu, trafik sicili, patent enstütüsü)
 108.  Tic işletmenin rehninde  zorunlu unsurlar nelerdir yazınız. Bu unsurlar  yazılmaz ise sözleşme geçersizdir.
 109. Gerçek kişilerin tacir sıfatı kazanma yollarını yazınız
 110. tüzel kişilerin tacir sıfatı nasıl kazanılır
 111. Ticari işlere bağlı sonuçları yazınız
 112. Asliye ticaret mahkemesi hangi davalar bakar
 113. Asliye hukuk mahkemesi hangi davalar bakar

Davalar ve açılacakları MAHKEMELER

malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

Asliye Hukuk Mahkemesi’nden gönderiliyorsa biliniz ki şahıs varlığı ya da malvarlığınızla ilgili bir davaya muhatapsınızdır. 2 hafta içinde yasal savunmalarınızı ve iddialarınızı yazılı olarak mahkemesine bildirmeniz gerekir.

Asliye Ceza Mahkemeleri ise ceza davalarına bakmaktadır.

 1. TTK a göre şirketleri sınıflandırınız
 2. Şirket nedir? Şahıs şirketleri kaç kişi ile kurulur
 3. sermaye şirketleri kaç kişi ile kurulur? Ortakların sorumluluğu hakkında bilgi veriniz.
 4. Koydukları sermaye ile sorumluluk  nedir, tüm mal varlığı ile sorumluluk nedir. açıklayınz
 5. Hisse senedi nedir? Hisse senedi sahiplerinin haklarını yazınız
 6. Tahvil nedir? sahibine ne haklar yükler
 7. Borçlar kanuna tabi şirket türünü yazınız
 8. Şahıs şirketlerini yazınız
 9. Komandit şirketlerde yönetim hakkı hangi ortağa verilmiştir.
 10. Komanditer ortağın  görev ve sorumlulukların yazınız
 11. Komanditer ortağın hakların yazınız
 12. Anonim şirketin organlarını yazınız
 13. Limited şirketin organlarını yazınız
 14. Kooperatifler en az kaç kişi ile kurulur? Tarım kooperatifleri 25 ise diğerleri…
 15. Kooperatiflerde ödenen kar payına ne ad verilir? nasıl hesaplanır
 16. Kurumlar vergisi mükellefi  olan şirketleri yazınız
 17. …..Şirketler vergi mükellefi  değildir. Ortakları Gelir vergisi mükellefidir.
 18. ….. şirketler kurumlar vergisi mükellefidir.
 19. Sermaye şirketlerinde kardan kesilenleri yazınız  – KURUMLAR VERGİSİ %20, Yasal yedekler,  kesilir, ortaklara dağıtılacak kar  belirlenir, ,Ortaklara kar payı ödenirken, GV stopajı %15 kesilir.
 20. Şahıs şirket ortakları sınırsız sorumlu, sermaye şirketi ortakları ise şirkete koydukları sermaye kadar sorumludurlar.
 21. Anonim Şirketlerde Minimum sermaye 50,000 TL, – Halka açık AŞ ler ve kayıtlı sermaye sistemine de en az sermaye 100.000 tl dir. Yönetim kurulu, – Daha esnek, – Yatırımcılar açısından cazip. – Ltd. Şti. (Limited Şirket) : – Minimum sermaye 10,000 TL, – Müdürler (daha yüksek sorumluluk), – Ortakların birbirini daha iyi tanıdığı yapılar için uygun, hisse devri daha zor.
 22. 1)Kanunlar bakımından (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Özel Kanunları) ortaklıkları sınıflandırınız?2)Komandit şirketlerde ortaklık  türlerini yazarak açıklayınız?3)Poliçede kaç taraf bulunur.Yazarak açıklayınız

  4) Hakkın senede bağlı bulunduğu senetsiz dermeyanın (Öne sürmek, Ortaya koymak) ve devri mümkün olmadığı senetlerdir.Bunlar Poliçe,Bono ve çekler örnek verebiliriz. Bu senetler üzerindeki hakkın yerine getirilmesinde hangi hukuk ilgilenir?

  5) Devir şekilleri bakımından senetler kaça ayrılır?

  6)Kambiyo senetleri nelerdir yazınız?

  7)Biçim bakımından ciro türlerini yazınız? Örnek veriniz

  8) TTK na göre kurulması gereken Limited şirketlerin kuruluş aşamalarını yazınız

  9)Adi borçlulukta hangi kanun hükümleri uygulanır? Alacaklıya karşı birlikte borç altına girenlerin sorumluluğunu yazınız

  10) Ticari borçlulukta hangi kanun hükümleri uygulanır? Alacaklıya karşı borç altına girenlerin sorumluluklarını yazınız

  11) Tacir  Olmanın hükümlülüklerini nelerdir?

  11) Tacirlerin özel yükümlülükleri nelerdir?

  12) Tüzel Kişi tacir(Ticaret Şirketleri) sıfatı kazanma  yollarını yazınız

  13)Kimler iflasa tabidir?

  14)Ticareti bırakan tacirler bırakma tarihinden itibaren kaç yıla kadar iflasa tabidir?

  15) Kimler iflasa tabi değildir?

  16) Kimler şahsen iflasa tabidirler?

  17) Komandit şirket ortaklarından hangileri iflasa tabidir?

  18)Komandit şirkette ortaklık türlerini yazarak, sınırlı sorumluluğu açıklayınız?

  19) Kıymetli evrak(çek, bono, police) kaç şekilde düzenlenebilir?

  20) Kıymetli evrak (çek, senet, poliçe) hangileri kredi aracı, hangileri ödeme aracıdır?

  21) Kambiyo senedinin (Bono) geçerli olabilmesi için  neler gereklidir?

  22) Özel yetki verilmeyen ticari vekilin işletme adına poliçe düzenlemesinin sonuçlarını yazınız

  23) Poliçeyi düzenleyendir, poliçenin kabul edilmemesinden ve ödenmemesinden sorumlu olan kişiye ne ad verilir?

  24) Muhatap poliçede belirtilen borcunu vadesinde ödemez ise  lehtarın  hakları nelerdir? Kimler müteselsilen sorumludur?

  25) Sözleşme (mukavele) geçerli olabilmesinin şartları nelerdir?

  26) İleride kurulacak sözleşmeler için bu gün yapılan sözleşmeye ne ad verilir?

  27) Faizin ana paraya dönüşmesi ve gelecek dönemde faiz hesaplanması hangi faiz türüdür?

  28)Adi iş nedir? Ticari iş nedir? Uzlaşmazlıkların çözümünde adi işlere ve ticari işlere hangi kanunlar baz alınır?

  29) Ticari işlerde sözleşmede belirtilmesede tacirin faiz isteme hakkı vardır. Adi işlerde faiz istemenin şartları nelerdir?

  30) Basiretli iş adamı gibi davranma sorumluluğu deyince ne  anlıyorsunuz?Örnek vererek açıklayınız

  31) Kıymetli Evrak(çek , senet, poliçe) hak senede bağlıdır. Hak nasıl devredilir?

  32)Ticari hayatta elinde bulunan senedi kaybeden kişi, senetten doğan alacağını nasıl alabilir? Sizce ne yapmalıdır?

  33) Adi ortaklıklarda gayrimenkuller üzerinde tüm ortakların hakları nasıl belirlenir?

  34)Kollektif şirketten alacağı Olan kişi şirket varlıklarının alacağını karşılayamayacağını bilerek şirket ortaklarınının iflasını isteyebilir mi? Neden

  35)Şirket devirlerinde devreden şirketin (şirketten alacaklılara karşı)sorumluluğu kaç yıl devam eder?

  36) Kollektif şirket ünvanında neler bulunması zorunludur? Örnek yazınız

  37) Ödünç , rehin, fikri mülkiyet hakları gibi  tarafların tacir olup olmamalarına bakılmaksızın  açılan davalara ne ad verilir?…………………………

  38) Her iki taraf için de  ticari sayılan hususlardan doğan davalara ne ad verilir……………….

  1. a) Nisbi ticari davalar b)Mutlak ticari davalar

  39)Taraflar karşılıklı olarak borçlarını nakit olarak ödemeden kurtularak hesaben  ödemiş olurlar. Buna cari hesap sözleşmesi denir. Bu sözleşmelere itiraz hangi yollarla yapılır?

  Borçlu borcunu ödemediğinde kefiller müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluk Adi işlerde farklı ticari işlerde farklıdır.

  40)Ticari işlerde kefiller borçlu borcunu ödemediğinde sorumlulukları nasıldır?

  41)Adi işlerde borçlu borcunu ödemez ise kefillerin sorumluluklarını yazınız?

  42)Alacak hakkından yoksun kalınması karşılığında kanun ve sözleşmeye göre ödenmesi gereken bedele ne ad verilir?

  43) Ticari işlerde hakim karar veriken nelere bakar?(ticari  hükümlerin uygulama sıraları nelerdir?)

  44)Tacirler arasında yapılan sözleşmede akti  faiz belirlenmemişse hangi faiz uygulanır?

  45) Tacirin evine mobilya alması hangi işlere örnektir?

  46)Bir  ticari işletmeye Ticari mümessil atanması nasıl yapılır? işletme adına attığı imzalar hangi durumlarda işletmeyi bağlamaz. Kendisi sorumludur?

  47)Adi şirketler ……………………………………kanuna tabidir

  48)    Ticaret şirketleri………………………………………………………………..kanuna tabidir

  49) Konusu imkansız sözleşmeler hukukumuzdaki durumu nedir?

  50) Sözleşmenin geçerli olabilmesinin şartlarını yazını?

 

 

 

 

 

 

 

 1. http://gercekkisi.nedir.com/#ixzz44u3vsfGq
 2. Kaynak: http://tuzelkisi.nedir.com/#ixzz44u3TjhWi

 

 

 

 

e pazarlama

E ticaret site yönetim programı demo

c2c modeli nedir nasıl çalışır.

C2B e-ticaret modeli nedir? Nasıl çalışır?

http://demo.platinmarket.com/admin/default.asp

internette PAZARLAMA

Dikey e-ticaret 2

Birkaç yıl

Kaynak:http://eticaretmag.com/dikey-e-ticaret-nedir-avantajlari-ve-dezavantajlari-nelerdir/

önce boşluğu doldurulması gereken bir kavramdı dikey e-ticaret… Hatta hala eksik kısımlarının olduğunu söylemek bile mantıksız değil. Ancak önce hareket edip, ilk olmanın avantajını kullanan girişimler, dikey pazarı belirli ölçülerde doldurdular. E-ticaret ekosistemi bütün olarak değerlendirildiğinde bir seçim olarak görülebilecek bu alanın tanımlarıyla kesinleşmiş avantajları ve dezavantajları da mevcut.

Öncelikle dikey e-ticaretin ne olduğuna değinelim; segmentasyonu çok geniş olmayan, belirli ürün ve hizmet verip, nitekim kısıtlı bir hedef kitleye seslenen e-ticaret sitelerinin var olduğu alandır. Örneğin, özel tasarım tişört ve telefon kılıfı satan bir site ya da yalnızca organik meyve ve sebze satımına odaklanan bir site, dikey e-ticaret sitesidir. Bir de bizim bu yazıda üzerinde durmayacağımız dikeyin de dikeyi şeklinde tabir edebileceğimiz tek ürün e-ticaret siteleri de vardır. Bu konu hakkında detaylı bilgiye bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 

 

e pazarlama yöntemleri

İnternette güvenli alış veriş yapmak için neler gereklidir

dijital imza nedir? Sanal para nedir?

e pazarlama yöntemleri nelerdir

yukselen-deger-veri-tabanli-pazarlama/

E ticaret , E pazarlama sitesi yapmış olsanız, sitenizde hangi içeriklere yer verirsiniz?

internette pazarlamanın yararları nelerdir

e-TicaretGuvenligi

https://www.platinmarket.com/category/e-ticaret-2/

demo form

eticaretteguvenlik

http://www.neticaret.com.tr/eticaret-guvenlik-protokolleri

e_ticaret/e_ticaret_guvenlik.pdf

http://demo.platinmarket.com/

e ticaret uygulamaları

crm (müşteri ilişkileri yönetimi)

ERM Programı(kurumsal kaynak planlama işletme yönetimi prog)

yandex üyelik

wix.com

 

Yeni Başlayanlar İçin E-ticaret Sitesi Kurmak

e ticarette güvenlik ssl set nedir?

mobil e ticaret

E-Pazarlama-Nedir   internet üzerinden pazarlama teknikleri

İNTERNETTE PAZARLAMA

 

İNTERNETTE PAZARLAMA

 NOTLARI

 

 

 

 

  E-ticaret Nedir?

  Elektronik iletişim araçları kullanılarak yapılan her türlü ticari faaliyet bu kapsamdadır.

  E Ticaretin Araçları Nelerdir?

  Fax

  Telefon

  Kablo TV

  İnternet

  Mobil İletişim Araçları, Telefon, PDA

 

Elektronik Ticaretin Farkı

  En temel farklılık “interaktivite” kavramındadır.

  Müşteri-şirket ilişkilerini karşılıklılık temeline oturtan bir yaklaşımdır.

  Müşteri-şirket ilişkisi değişmiştir.

  Müşteri aktif hale gelmiştir.

  Geri besleme kolaylaşmıştır.

  Teknolojik araçlardan yararlanır.

E-ticaret ve Klasik Ticaret

  İletişim iki yönlü

  Geri besleme kolay

  İnteraktivite

  Teknolojik olarak yeni

  Müşteri merkezli

 

  İletişim tek yönlü

  Geri besleme yok

  Tek yönlü baskı

  Teknolojisi değişmiyor

  Ürün ve hizmet merkezli

E-ticaret ve Yeni Ekonomi

  Yeni ekonominin ortaya çıkması

  Dijitalleşme

  Globalleşme

  Ar+Ge  ve teknolojik gelişme

  Personel profilindeki değişim

 

Ağ (Network) Ekonomisi Nedir?

  Tüm ekonomik ve ticari faaliyetlerin ağ üzerine taşınması nedeniyle ortaya atılan bir kavramdır.

  İntranet

  Extranet

  İnternet

Ağ (network) ekonomilerle geleneksel ekonomilerin kitlesel pazarlama anlayışından, yeni ekonominin kitlesel ısmarlama anlayışına geçilmektedir.

 

Tüketiciler ve endüstriyel pazarda müşterilerle doğrudan iletişim ve sürekli iletişim kurulması imkanı ile;

 • Kişiye özel üretim
 • Birebir pazarlama
 • E-müşteri ilişkileri yönetimi

gibi pazarlama uygulamalarına ağırlık verilmektedir.

 

Yeni Ekonomide İş Anlayışı

  İş süreçlerinin değişmesi

  Outsourcing

  Benchmarking

  Stratejik İşbirliği

  Değer zincirinde yeni yaklaşımlar

  Organizasyonlarda değişim

  “Think local act global” yaklaşımı

 

Yeni Ekonomi Ne getirdi?

  NASDAQ Endexi kullanılmaya başlandı

  10 yıl önce kurulan küçük şirketler birer dev haline geldi, Microsoft, Dell, IBM, Amazon, Yahoo, Infoseek, AOL

  Hisse senedi işlemlerinin % 25’i internete kaydı

  General Electric sadece internetten gelen siparişleri karşılıyor. Kendisi de sadece internetten tedarikte bulunuyor.

  Bakkallar bile internetten yararlanmaya başladı.

  İnternet reklamcılığı ortaya çıktı, klasik reklamlara rakip oldu.

 

Yeni Ekonominin Eskisinden Farkı Nedir?

  “Yeni ekonomi yoktur.Tek bir ekonomi vardır”

  “Yeni olan iş yapma biçimleri ve iş modelleridir.”

  “Yeni iş modelleri ve yeni iş süreçleri yeni yapılanmaları ortaya çıkardı.”

  “Rekabet anlayışı değişti.”

  “Değer en önemli kavramlardır birisi oldu.”

 

Yeni Ekonominin Yarattığı Yeni İş Kültürünün Özellikleri

  İş birliği kültürü

  Paylaşma kültürü

  Anlaşma ve çözüm kültürü

  Güven kültürü

  İletişim kültürü

  Kaotik Düzen kültürü

  Kazan-Kazan (win-win) kültürü

 

Yeni İş Anlayışı Ne Getirdi?

  Güç satıcılardan alıcılara geçiyor,

  Her türlü iş hıza dayanıyor,

  Mekan sorunu ortadan kalkıyor,

  Global erişim,

  Zaman baskısı yok,

  Bilgi yönetimi anahtar kavram haline geldi,

  Geleneksel Pazar yapıları bozuluyor,

  İşbirliktelik,

  Disiplinlerarası çalışma,

  Entelektüel sermaye.

 

İnternet Üzerinden Pazarlama

  En genel anlamıyla internetin, kar yaratma amacıyla kullanılması şeklinde ifade edilebilir.

 

 

İnternet ortamında faaliyet gösteren işletmeler:

 • Faaliyetlerini tamamen internet ortamında yürüten yeni ekonomi işletmeleri (e-business)

 

 • Fiziksel ortamdaki faaliyetlerini internet ortamına ,da taşıyan geleneksel işletmeler (Click&Mortar Business)

 

Yeni Ekonomi&Eski Ekonomi ve iş modelleri

  Brick&Mortars

  Click&Mortars

  Click&Click

 

Geleneksel Pazarlamadan İnternette Pazarlamaya Geçiş-1

Geleneksel pazarlamadan internette pazarlamaya geçiş aşamasında;

 

  Yaptığımız işi daha iyi nasıl yaparız?

  Hedef pazarımız kimlerden oluşmaktadır?

  Müşterilerimiz internet kullanıyor mu?

  İnternet bağlantısı ürünlerime değer katar mı?

  Rakiplerimiz internette mi?

  Müşteriden sağlayacağımız geri besleme döngüsü işimizi kolaylaştırır mı?

  Daha geniş bir alana ulaşmak karımızı artıracak mı?

 

Geleneksel Pazarlamadan İnternette Pazarlamaya Geçiş-2

  İşimizin içinde rutin olarak yapılan çok sayıda işlem var mı?

  Müşterilerim yada tedarikçilerimle daha hızlı iletişim kurmama gerekir mi?

  Tedarikçilerinizle internet ortamından iş yapmak etkinliğimizi artırır mı?

  Müşterilerim ve/veya tedarikçilerim gelecekte internet kullanmaya başlayabilir mi?

  Stok ve envanter konusunda durumum nedir?

  Stok maliyetlerimi azaltmam gerekiyor mu?

Gibi sorulara cevap aranmalı.

 

Pazarlama Unsurları Açısından İnternetin Özellikleri

  Kişiye özel üretim

  Zengin içerik

  E-tedarik sistemi

  E-promosyon

  E-Pazar araştırması

  E-müşteri ilişkileri (e-crm)

  E-iletişim

 

İnternet Üzerinden Pazarlamanın Temel Özellikleri

  Bilgi sunma

  Etkileşim

  Karşılıklı etkileşim (Interactivity)

 

İnteraktif pazarlama;

  Tepkinin hızı

  Sürekli gelişen bilgi

  Tepkinin içeriği

 

bakımından işletmeye hem zaman, hem maliyet tasarrufu sağlarken; pazarlama etkinliğini artırmaktadır.

 

Kâr Mekanizması Anlamında İş Modelleri

  B2C: Şirketlerden tüketicilere

  B2B: Şirketler arası

  B2G: Şirketten devlete

  G2B: Devletten şirkete

  C2C: Tüketiciden tüketiciye

  P2P: Dosya paylaşım sistemi

  E2C: Devletten vatandaşa

 

E-Devlet Nedir?

  Devlet tarafından vatandaşa sağlanan her türlü hizmetin network üzerinden verilmesidir;

  Nüfus işlemleri

  Pasaport işlemleri

  Tapu işlemleri

  Adli sicil

  Vergi, S.S.K ve benzeri tahakkuk, tahsilat işlemleri

  Bilgi bankalarına erişim

  Şirket izni, sicil işlemleri,

  Kütüphane hizmetleri

 

Elektronik Ortamda Pazarlama

  Herkes ve her organizasyon internete bağlanacaktır,

  Bağlantılar yüksek bant genişliğinde, saniyede bir milyar bitten daha hızlı ve interaktif multimedya uygulamalarını kaldırabilecek yapıda olacaktır,

  Pazara girişte ayırım olmayacaktır.

 

İnternette Pazarlamanın Farkı?

  Güç satıcılardan alıcılara geçiyor,

  Her türlü iş hıza dayanıyor,

  Mekan sorunu ortadan kalkıyor,

  Global erişim şirketlerin yapısını değiştiriyor,

  Zaman baskısı ortadan kalkıyor,

  Geleneksel pazar yapılara bozuluyor,

  Birlikte işlerlik,

  Disiplinlerarası çalışma

İnternette Pazarlamaya Nereden Başlanmalı?

  Pazarda kabul görecek bir ihtiyacın tanımı yapılmalı

  İhtiyaç analiz edilmeli

  Pazar analiz edilmeli

  Yapılabilir bir proje ile başlanmalı

 

Bu Noktada Sorulması Gereken Sorular

  Yaptığım İşi Daha İyi Nasıl Yapabilirim?

  Hedef Pazarım Kimlerden Oluşmaktadır?

  Müşterilerim İnternet Kullanıyor mu?

  İnternet Bağlantısı Ürünlerime Değer Katar mı?

  Müşterilerim ve/veya  Tedarikçilerim Gelecekte İnternet Kullanmaya Başlayabilir mi?

  Rakiplerim Bu Konuda Ne Yapıyor?

  Müşterilerim ya da Tedarikçilerimle Daha Hızlı İletişim Kurmam Gerekir mi?

  Stok ve Envanter Konusunda Durumum Nedir?

  Stok Maliyetlerimi Azaltmam Gerekiyor mu?

 

Şirket Kendi İhtiyaçlarını da Doğru Belirlemeli

  Lokal bir pazara yönelik şirketin ihtiyacı

  Ulusal bir pazara yönelik şirketin ihtiyacı

  Uluslararası bir pazara yönelik şirketin ihtiyacı

  İntranet

  Extranet

  İnternet

 

İnternet Toplumu Hakkında Bilgi?

  Kullanıcıların  çoğunluğu genç, varlıklı,iyi eğitimli ve erkek çoğunlukta,

  % 45’i oluşturan 40 yaş üzeri grup yatırım, alışveriş v.b. konular üzerinde duruyor,

  Bilgiye duyarlı, sadece satış içerikli mesajlara tepkili,

  Aradıkları bilgi konusunda kendileri karar veriyorlar,

  Karşılıklı ilişkileri kontrol eden konumundadır.

 

İnternet Toplumunun İnterneti Kullandığı Alanlar

  Alış-verişler, bilgi arama

  Ortak ilgi alanları

  Fanteziler

  İlişkiler

 

Altyapı

  İnternette Pazarlama Ucuz Bir Yatırım mıdır?

  Donanım

  Yazılım

  Sunucu seçimi ISP-ASP

  Elektronik Posta Adres Listeleri

  Domain Name Seçimi

 

E-ticaret Sisteminin Bileşenleri

  E-ticaret işlemlerinin sürdürüleceği bilgisayar sistemleri

  Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde yararlanılacak yazılımlar

  Sistemin bir bütün olarak güvenliğinin kullanılmasında kullanılan bileşenler

Donanım

  Server (hizmet sağlayıcı)

  Router

  Switch

  Yedekleme üniteleri (back-up)

  Sürücüler

  Görüntü araçları

  Laptop

  Bağlantı araçları

 

Yazılım

  Teknik olarak farklı olsa da birbiriyle ve de internet stratejisi ile uyumlu yazılım

Yazılım Seçiminde Kriterler

  Setup ve düzenleme kolaylığı

  Kullanıcı ve grupları yönetme kolaylığı

  Sürekli yapılan işlemlerin otomatik yapılması

  Sistem hatalarının birarada toplanması ve kayıt edilmesi

  Çok işlemci desteğinin bulunması

  Güncellemelerin kolaylaştırılması

  Tüm networkün bir merkezden yönetilmesi

  Uzaktan erişim araçlarını desteklemesi

  Yedekleme ve geri yükleme işlemlerini otomatikleştirme

  Gerektiğinde kullanım ya da yönetim desteğinini kolaylıkla sağlanması

  Protokol desteğinin genişliği

  Yardımcı uygulamaların çokluğu

  Birlikte kullanılacak yazılımların çokluğu

  Mevcut ve gelişmekte olan standartlara uyumu

 

Hangi Yazılımlar?
Temel Yazılımlar

  Word

  Excel

  Acsess

  Photosop, Paintshop

  Explorer, Netscape

  Outlook, Communicatior

 

Hangi Yazılımlar?
Web Sayfası İçin Gerekli Yazılımlar

  Web Tarayıcısı (Web Browser)

  Html

  Frontpage

  Java

  Flash

  Xml

  Apache Web Server

  Microsoft IIS

  Zeus Web Sunucu Yazılımları

 

Hangi Yazılımlar?
Bağlantıların kontrolü ve yönetiminde

  Kampanya yönetimi

  Video kontrol yazılımları

  Doğrudan ve birebir pazarlama yazılımları

  Müşteri izleme yazılımları

 

Hangi Yazılımlar?
Ölçüm ve Değerlendirme İşlemlerinde

  İstatistiksel yazılımlar

  İzleme yazılımları

  Sorgulama ve raporlama yazılımları

  İşlem kontrol yazılımları

  Yatırım kontrol ve performans yazılımları

  Reklam kontrol ve performans takip yazılımları

  Bilgi toplama ve değerlendirme yazılımları

 

Hangi Yazılımlar?
Verilerin Saklanmasında

  Veri tabanı yazılımları

  Sorgulama ve raporlama yazılımları

  Bilgilerin toplanması ve gerekli alanlara aktarılmasında kullanılacak yazılımlar

  CRM yazılımları

 

İletişim Donanımları

  Dial-up (çevirmeli bağlantı)

  hosting hizmeti alınıyorsa

  Site ISP üzerindeyse

  Sürekli kontrol gerekmiyorsa

  Bağlantı hızı 56.6 kbp/s

  Küçük çaplı şirketler için

  Maliyeti düşük

 

  İntegrated Services Digital Network (ISDN)

  Dijital telefon hatları,

  Eski yeni teknoloji karışımıdır. Telefon hatlarını kullanır ancak dijitaldir.

  64 kbit-1.544 Mbps hızına kadar bağlantı yapılabilir.

  Maliyeti düşük, daha az sorunlu

  Periyodik ödemeli,

  ISP’ler daha fazla ücret isteyebilir,

  Uygun donanım gerekir.

 

  Kiralık Hatlar (leasline)

  İnternete sürekli bağlı hatlar,

  Kurulum ve bağlantı maliyetleri daha yüksektir,

  Yoğun ve yüksek performans gerektiren projelerde daha verimli,

  Projede günde 4-5 saatten fazla internette kalmak gerekiyorsa ISDN hatları yerine kiralık hatların kullanılması gerekir. 3com, dlink, cisco gibi şirketler bu sistemler için router üretmektedir.

Bağlantı Protokolü
Zamanuyumsuz,eşzamansız

  American National Stantart Code for Information Interchance (ASCII) türündeki verilerin değişimini baz almıştır.

  Veriler 7-8 bitlik karakter setleri halinde kodlanır. Dijital ya da analog (örneksel) olarak iletilir.

  İletilen veri karakter seti olarak tanımlanabileceği gibi, blok set olarak da tanımlanabilir.

Bağlantı Protokolü
SNA

  IBM tarafından 1974 yılında kullanıma sunulmuş ve iletişim sektörü tarafından destek görmüştür. Mainframe  temelli sistemlerin iletişiminde kullanılır.

  SNA bir terminalin birden fazla uygulama ile iletişim halinde olabilmesini sağlar.

Bağlantı Protokolü
Wireless

  Kablosuz veri iletim teknolojisidir.

  Web için gerekli olan yüksek transfer hızını desteklemez.

  Gelecekte çok fazla kullanılması bekleniyor.

Uygulama Protokolü

  Veri iletişiminde ortaya çıkabilecek bir hatada ne tür kurtarma işlemi yapılacağını,

  Hangi karşılıklı doğrulama işlemleri yapılacağını,

  Aktarılamayan mesajların kontrolü,

  Aktarılan mesajların doğrulanması

Uygulama ProtokolüNetwork

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

  İnternetin temel protokolüdür.

  Hiçbir şirkete ait değildir.

  Network yapılarından bağımsızdır.

  TCP/IP networklerinde her düğüm farklı IP numarasına sahiptir. Bu IP adresleri 0-225 arasında yer alan dört farklı rakamla belirlenir.

Uygulama Protokolü
HTTP

  Hyper Text Transfer Protocol

  TCP/IP ile birlikte çalışır. HTML ile internete yönelik hazırlanan dökümanların gerekli bilgisayarlar arasında iletilebilmesi için kullanılan protokoldür.

Uygulama Protokolü
FTP

  File Transfer Protocol

  TCP/IP ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

  İnternette dosya aktarımı amacıyla kullanılır.

  Özellikle 10 mb ve daha büyük dosyalar bu protokol yardımıyla aktarılır.

 

ISP Ne demektir?

  ISP web sitesini barındıran  bilgisayarın bulunduğu şirkettir.

  ISP  bizi sanal dünyaya bağlayan şirkettir.

  Sanal dünyaya bağı yönlendirici isimli cihaz kurar.

  İnternet yönlendiricilerden oluşan ağdır.

  Yönlendiriciler internet omurgası üzerinde 20 kadar ana kablo üzerinde yer alır.

  ISP ile ana omurga arasında ne kadar az aracı (hop) olursa web sitenize ulaşım o ölçüde kolay olur.

 

ISP Nasıl Seçilir?

  ISP ile ana omurga arasındaki (hop) aracıların sayısı www.tracert.com

  ISP’nin vereceği elektronik posta adresi sayısının fazlalığı

  Güvenlik ile ilgili önlemlerin yeterliği

  Spam mesajları üzerindeki denetimi

 

Alan Adı Seçerken  Nelere Dikkat Edilmeli?

  Adı akılda kalan bir alan adı

  Kolay yazılan bir alan adı

  Kısa bir alan adı (36 karakterden fazla olamaz)

  High-ASCII adı verilen karakterler yer almamalı (ğĞ, ıİ,üÜ, şŞ, öÖ, çÇ)

  .org, .net daha güven veren alan adı uzantılarıdır.

  www.ebank.com =21 milyon USD

 

Alan Adının Duyurulması

  Geleneksel medya araçlarına

  Kartvizit, antetli kağıt, ilan, duyuru, ambalaj, broşür, şirket araçları

  Arama motorlarına kayıt www.addwebsite.com

  Yahoo, infoseek, altavista, excite gibi sitelere kayıt

 

Elektronik Postanın Kullanım Alanları

  Kişiler, birimler ve ofisler arası iletişim

  İşletme mektupları: ticari yazışma

  İşlevsel elektronik posta: ürün, şirket vb bilgi almak

  Elektronik Gazete:Hedef kitleye periyodik şirket bülteni benzeri gazete göndermek

 

Doğrudan Posta&E-posta

  Mektup 8-9 haftalık bir süreçte işe yarar.

  E-postanın yaratılması ve dağıtılması 48 saatlik bir süre alır.

  Cevaplandırma süresi kısadır. 2 gün- 2 hafta

  Maliyet 1/16 kadardır.

  Özel bir bilgi verme imkanı nedeniyle sonuçları daha kalitelidir.

  Mail maliyeti 0,5$ cevaplama oranı % 10

  Mektup maliyeti 1 $ cevaplama oranı % 1’den az  (1000 kişi başı)

 

İzinsiz Elekronik Posta Kullanımı

  Rasgele kişilere ticari içerikli mesaj yazmak SPAM olarak  tanımlanır.

  SPAM mesajları internette kullanıcıların en fazla tepki duydukları uygulamalardır.

  Anti-spam yazılımlarla SPAM önlenebilir.

  SPAM şirket amaçlarına ters düşer.

 

Başarılı Bir e-mail Kampanyası

  Sadece internetten özel kampanyalar

  Katılımı teşvik edici yarışmalar

  Gelişmeleri bildirmek üzere periyodik yayınlar

  Önceki satın almalar bakarak çapraz satış/yeni satışa zorlama

  Sık satın alanları ödüllendirmeye yönelik sadakat programları

  Site trafiğini yönlendirme ya da yeni bir sitenin varlığını duyurma

  Sezona başlama, yeni açılış vb kampanyalar

  Uyarı ve hatırlatma mesajları

  Fatura, hesap durumu, sipariş doğrulama mesajları

  Müşteri geri beslemesi ve anketler

  Katma değeri yüksek örneğin borsa, döviz, yurtdışı piyasa bilgileri

 

SPAM yerine (Permittion Based Marketing) İzin Temelli Pazarlama

  Alıcılara seçme hakkı tanıma

  Ismarlama ve kişiselleştirmeye izin verme

  Daha düşük maliyet ve geniş esneklik

  Daha fazla müşteriden cevap alma imkanı

  Test amacıyla kullanma

  Sunulan ürün ve hizmetler değer ekleme

 

İzin Temelli Pazarlama

  Müşterilerin cevap vermesi için bir neden yaratmak,

  Mesajın özelleştirilmesi,

  Geleneksel yöntemlere göre daha üstün bir teklif sunma: ucuz, kaliteli, vadeli ürün teklifi

 

  DAVET

  ÜYELİK

  ONAY

  VERİTABANI

  KARŞILAMA

  E-POSTA

  İzin devredilemez.

  İzin özeldir.

  İzin bir süreçtir, anlık değildir.

  İzin istenildiği zaman iptal edilebilir.

 

Haber Grubu Yaratmak ve Yönetmek

  Usenet, NetNews gibi haber grupları belli konulara ilgi duyan kişilerin bir araya geldiği ve sürekli iletişim kurdukları elektronik platformlardır.

  Pazar bölümlendirme açısından son derece önemlidir.

  İnternete özgü değildir. Arayüzü büyüktür.

  Yahoo platformunda www.yahoogroups.com

 

İşletmenin Müşteri Bilgileri Toplama Kaynakları

  Müşterinin şirketin web sitesini ziyareti sırasında müşteriye form doldurtarak gerekli bilgilerin alınması

  Gizli yazılımlarla, müşterinin web sitesini ziyaret ettiği esnada müşteri bilgilerini kaydederek; müşteri veri tabanı oluşturur ve müşterinin siteyi her ziyaret etmesinde bu bilgileri kullanarak müşterinin işlemini kolaylaştırmayı sağlar.

 

İnternet Üzerinde Elektronik Posta Listelerinin Kullanım Alanları

  Müşteri-şirket iletişimi

  Birimler ve şirketler arası iletişim

  Elektronik Gazete ( Electronic Newsletter)

Web Sitesi

  Tanıtım Amaçlı Web Sitesi: şirket, ürün, hizmet, servis, garanti ve benzeri bilgilerin yer aldığı siteler,

  Pazarlama Amaçlı Web Sitesi: Satış, ödeme ve güvenlik yazılımları ile desteklenen üzerinden alışveriş yapılabilen siteler;

  Portallar: Çeşitli  alıcı ve satıcı şirketlerin bir arada bulundukları elektronik Pazar yerleri.

 

Web Sitelerinin Gelişimi

  1.Faz: Her şirketin web sitesi mutlaka olmadır.

 

  2.Faz:e-hub’lar web sitelerinin yerini aldı.

 

Başarılı Bir Web Sitesi İçin

  Amaca uygun içerik

  Sürekli güncelleme

  Etkileşime yer verme

  Yeterli derecede güvenlik

  Web sitesini tanıtma

  İşlevsel site mimarisi

  Ekip çalışması

 

Web Sitesi Yönetim Ekibi

  Program Yöneticileri: İşletme içi bilgi sistemleri yönetimi

  Problem Yönetimi: Çıkabilecek sorunlarla ilgili birim

  Değişim Yönetimi: Hıza dayalı teknolojik değişimler

  Kurtarma İşlemleri Yönetimi: Saldırı ve benzeri durumlardaki veri kayıpları engelleyen birim

  İşlem Yönetimi; Yapılan işlemlerin standartlara uygun yürümesi ile ilgili birim

  İletişim Yönetimi; İletişimi sistemlerinin bakım ve onarımı

  Servis Yönetimi: Verilmesi planlanan hizmetler

  Güvenlik Yönetimi: Sistemlerin güvenliğinden sorumlu

  Strateji Grubu: Ticaret ve pazarlama stratejileri

  Destek Grubu: Üretim, PR, R&D, grafik, tasarım vb

 

Portal (Elektronik Pazaryeri) Nedir?

 • Dijital pazar yerleri, alıcılar ile satıcıların birbirleriyle etkileşimde bulunmalarına ve işbirliğine gitmelerine imkan vermektedir.
 • Spesifik arama motorları, bilgi çarşıları ve iş çarşıları dijital pazar yerlerinin kapsamındadır. Dijital pazar yerleri alıcı ve satıcıların toplamına değer katmakta, kritik bir alıcı ve satıcı yığını oluşturarak likiditeyi sağlamakta ve iş görme maliyetlerini düşürmektedir.

 

 • Buna ilaveten, dijital pazar yerleri enformasyon ve bilgi paylaşımı sağlayan ticari topluluklar konumundadır.

 

B2B Portalların İşlevleri

 

 • Tüketici merkezlerinin tersine, dijital pazar yerleri tarafından yaratılan değer, ağa (network) her yeni gelen katılımcıyla birlikte artmaktadır.

 

 • Dijital pazar yerleri, pazar oluşturma mekanizmalarını iş görme amaçlı olarak katılımcılar arasında arabuluculuk faaliyetiyle işletirler.

 

 • Bunu da kataloglar, açık arttırmalar ve borsalar oluşturma yoluyla yaparlar.

 

Portalların Yarattığı Değer

  Alıcı ile Satıcıyı Bir Araya Getirmek,

  Piyasa Koşullarının Oluşmasını Sağlamak

  Alıcıyı ve Satıcıyı Bilgilendirmek

  Alıcı ve Satıcıya Seçenek zenginliği Sunmak,

  Alıcı ve Satıcıyı Eğitmek,

  Fiyat İstikrarı Sağlamak,

  Alıcı ve Satıcıya Yeni Pazarlara Giriş İmkanı Sağlamak,

  Çok Düşük Maliyetle Pazar Araştırması İmkanı Sağlamak,

  Ürün ve Hizmetlerin Kataloglarını On-line Yayınlayarak Basılı Broşür, katalog ve Benzeri Malzemelere Yapılan Giderleri Düşürmek,

  Düşük Maliyetle Uluslararası Reklâm İmkanı Sağlamak

  Pazarların derinliğini ve likitideyi arttırmak,

  Daha şeffaf ve düzenli  pazarlar yaratmak

  Zaman, bölge ve coğrafik engelleri azaltmak,

  Satın alma sistemlerini daha sıkı bir şekilde entegre etmek,

  Tedarikçilerle entegre olmak suretiyle ürün geliştirme sürecini geliştirmek,

  Aracılar sisteminden kaynaklanan ve çoğu zaman gereksiz iş kayıpların yol açan dağıtıcı, acenta ve brokerların yarattığı kanal engellemelerini ortadan kaldırmak,

  Daha düşük stok ve enventerle çalışma imkanı sağlamak

 

B2B Pazarda Yeni İş Modelleri

  Toplayıcılar: şirketlerin  tek harekette satın alma  yapabilecekleri tedarik merkezleridir. Bir çok tedarikçinin ürün kataloglarını tek bir formatta bir yerde toplayan bu modelde ürünler ya da parçaların binlercesi tek bir sitede sergilenir

  Örnekler; e-chemicals, Metalsite, PlasticsNet

  Ticaret Merkezleri; daha önce internet üzerinde karşılaşmamış alıcı ve satıcılardan oluşan bir topluluk oluştururlar. Satıcıların ürünlerini satabilmeleri için sanal mağazalar oluşturulur ve alıcılar çekilmeye çalışılır. Bu amaçla haberler, ürün özellikleri, ürün değerlemeleri ve tavsiyeler  verilir.

 

Endüstriyel Pazarda Yeni Ticaret Yöntemleri

  Sabit Fiyatlama (katalog birleştiriciler)

  Bire bir pazarlık

  Müzayede pazarları

  Satıcı yönlü

  Alıcı yönlü (ters müzayede)

  Elektronik oto müzayede sistemi (iki yönlü müzayede)

Bir Dijital Pazar Yerinin Altyapısı

 

Birçok aracının, alıcının ve yeni hizmet sağlayıcının oluşturduğu pazaryerleri veya portallarda mal ve hizmetler, internet üzerinden ve bir tarayıcı aracılığıyla ilgili yerlere ulaştırılmaktadır

 

Dijital Pazar

Giriş Sayfası

 

 • Buyer login (Alıcı girişi)
 • Supplier login (Tedarikçi girişi)
 • News (Haberler)
 • Media (Medyada Ariba.com)
 • Müşterilerin ilanı (Referans olarak)
 • Seminer ilanı
 • Ariba publications (Ariba Basım-Yayın)
 • Search (Arama Motoru)
 • Help (Yardım)

 

Dijital Pazar

Products (Ürünler)

 

 • Overview (Genel Bakış)
 • Ariba Alıcısı
 • Ariba Pazar Yeri
 • Ariba Dinamik Ticareti
 • Ariba Kaynakları
 • Ariba E-Formları
 • Ariba Ticari Hizmet Ağı
 • Paket Küresel Çözümler
 • Beyaz Sayfalar
 • B2B Bültenleri
 • İstek Bilgileri !

 

Dijital Pazar

Customer Service

(Müşteri Hizmetleri)

 

 • Overview (Genel Bakış)
 • Technical Support (Teknik Destek)
 • Global Solutions Delivery (Küresel Çözümler)
 • Education (Eğitim)

 

İnternette Pazarlama Karması

  Topluluk

  Bağlantı

  Müşteri Hizmetleri

  İletişimi

  İçerik

  Kişiselleştirme

  İnandırıcılık

 

İnternette Pazarlama Kanalları

Elektronik Mevcudiyet

Şirket Websitesi

Pazarlama Websitesi

Online Reklam

Online Hizmetlerde Özel Yerlere Reklam Verme

Haber Gruplarına Reklam Verme

Müşterilerin Alışverişleri Sırasında Sitelere Pop Up Yerleştirmek

Forum, Haber Grupları ve Web Topluluklarına Katılmak

Forum: Ticari Web Hizmetlerinede Tartışmalar

Haber Grupları: Forumların İnternet Versiyonları

Web TopluluklarıÜyelerinin Görüşlerini On-line  Bildirdikleri Siteler

Elektronik Posta Kullanma ve Webcasting

Müşteriler soru, öneri ve şikayetlerin e-maille gönderirler

Webcasting: Bilgilerin otomatik olarak PC’ye indirilmesi

 

İnternette Pazarlamanın Yararları

Müşterilere

Kolaylık

Enformasyon

Daha Az Zorlama

 

Şirketlere

Pazar Şartlarına Daha Çabuk Uyum

Düşük Maliyet

Yakın İlişkiler Kurulması

Müşteri Yapı ve Hacminin Bilinmesi

 

İnternette Pazarlamanın İşletmeler Açısından Üstünlükleri

  Bütçede tasarruf

  Zaman tasarrufu

  Fırsat eşitliği

  Zengin bilgi ve karşılıklı etkileşim

  Global erişim

 

İnternette Pazarlamanın Müşteriler Açısından Üstünlükleri

  Kontrol edilebilir satın alma süreci

  Kolaylık

 

İnternette Pazarlamanın
Zayıf Yanları

  Ülkeler, bölgeler ve insanlar arasında eşitsizlik yaratması.

  İnternette site edinen her işletmenin; web üzerinden satış yapma kapasitesi olmaması.

  Zaman ve kaynak israfına dönüşmesi.

  Fiziksel dağıtım kanallarına rakip yaratma olgusu.

 

İnternette Pazarlamaya Yöneltilen Eleştiriler

  Dağıtılan bilgi üstündeki denetim eksikliği

  Bilginin yayılması ve çalınması üzerindeki denetim eksikliği

  Bilgiye ulaşmada karşılaşılan sorunlar

  Elektronik belgelerin akışkanlığı

  Özel hayata saldırı

 

İnterneti Kullanmayı Benimsemeyen İşletmelerin Karşılaşacağı Zorluklar

  Katılımda gecikme

  Yanlış teknoloji seçimi

  Uygulamada isteksizlik

  Israrcılıkta eksiklik

 

İnternette Pazarlamada Karşılaşılan Sorunlar

  Güvenlik ihlalleri

  Güvenli İşlemler Protokolü

Diğer makaleler

2. Tüketici Hakları Etkinliği

thak         —-TÜKETİRKEN ! TÜKENMEYİN!…

DSCN7090a

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Samsun Tüketici Hakem Heyeti Şube Müdürü Cemil KOCAOĞLU ,Mustafa CİCOS , Avukat Turgay KARATAŞ, Avukat Hasan Furkan ÖZDEN ve
Terme İlçe Hakem Heyetinden Ali ALER’e ,Öğrencileri ile birlikte sunuma katılan (Bülent ÇELEBİ, Hakan TOPALOĞLU, Seval MUCUK, Ebru Didem ÖZAK, Murat YAVUZ,  Muhammet YÜKSEL ) Öğretim Görevlisi arkadaşlara , Bir aylık zaman içinde azimle çalışan ve hazırlanıp sunum yapan öğrenci arkadaşlara katılımlarından dolayı teşekür ederim.                                          BEKİR ÖZTÜRK.DSCN7079a DSCN7099a DSCN7102a DSCN7103a DSCN7173aDSCN7183a

DSCN7195aDSCN7153b

DSCN7074bbbb DSCN7153b canan canan2 m

up TÜKETİCİ HAFTASI
ETKİNLİK KONU DAĞILIMI

24-Mar-2016 00:50

1.Tuketici kavrami, karar vermede zorluk Gamze 

  2.Dunya Evrensel Tuketici haklar Suheda.ppt

3.Ayipli mal ve Ayipli hizmetler simge&t…

4.Satis sonrasi hizmetler OZLEM.pptx

5.Mesafeli sozlesme cayma hakk ERHAN ORUC…

6.Abonelik sozlesmeler OMER .pptx

7. Paket tur sozlesmeler EMRAH KUCUK.pptx

8.Devretatil CANAN VAMIN.pptx

9. Fikri Haklar OGUZHAN VAROLl telif, pate…

10.Konut ve tasnmaz sats RAMAZAN GUNAY.pptx

11-tuketici kredileri BUSRA ESEN& BEKIR O…

12.Tuketici Konseyi ve Hakem RIDVAN AZIZ …

13.Haksz Rekabet SiBEL BUGDAYCI.pptx

14. Tuketici Egitimi BUSE TASKESEN.pptx

15.Bilincli tuketici ve hak arama yollar B…

 24-Mar-2016 00:43 224k unknown

 TÜKETİCİ KK SEMİNER MUSTAFA

[IMG] seminer.jpg                  24-Mar-2016 01:04   280k    
[IMG] seminer.png                  24-Mar-2016 01:04   216k    
[IMG] seminer2.jpg